“ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР УДИРДАМЖ”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ