Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө