ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨГӨГДСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ЖИЛЭЭР