ҮЙЛДВЭРЖИЛТ 21 100 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2018 ОНЫ БАЙДЛААР