ОРОН НУТГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТҮНШЛЭЛ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 2018 ОНЫ БАЙДЛААР