НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ГАЗАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ 2018 ОНЫ БАЙДЛААР