НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ГАЗАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-Н ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТ 4 УЛИРАЛ