НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ГАЗАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ 12САР