Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам