НҮИГ-ын хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах ЖУРАМ