Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого