Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажилах, БАЙГУУЛЛАГЫН ЦАХИМ ХУУДСЫГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ