Гүнтийн давааны авто замыг үргэлжлүүлэн 7.36 км авто зам барих төсөл