Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо, Хуурай мухарын амны шинээр барих 2 км авто зам төсөл