3. Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын Санал үнэлэх журам