Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө