Нийслэлийн Засаг даргын захирамж - 2017.04.14 - A-226