1. Урьдчилсан уралдаант шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг