МУИХ-ын 34-р тогтоол Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн