Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай