Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах тухай