Сүхбаатар дүүргийн гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр зохион байгуулагдлаа.

Сүхбаатар дүүргийн гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр зохион байгуулагдлаа.

Сүхбаатар дүүргийн гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийг Хөгжлийн шийдэл ТББ, Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар, Сүхбаатар дүүргийн ХХҮХ-тэй хамтран 2020 оны 06 дугаар сарын 12,13,14-ны өдрүүдэд "Улаанбаатар инновацын төв" - д амжилттай зохион байгуулагдлаа. Нийт 11 баг оролцож бизнес санаагаараа 5-н баг шалгарч 10 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эрхийг авсан.