Хууль, эрх зүйн баримт бичиг

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай 2006 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр/6 бүлэг,25 зүйл/           

Үзэх                                                                           

Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого /Засгийн газрын 2017 оны 295 дугаар тогтоолын хавсралт/       

Үзэх                               

Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө /МУЗГ 2007 онд баталсан/

Үзэх