Эх хэлээ дээдэлж, зөв бичих дүрмээ чанд баримтлан, журамласан толио байнга ашиглаж хэвшүүлэхийг уриалсан МУ-ын Ерөнхийлөгчийн уриалгыг хэрэгжүүлж журамласан толийг байгууллагын http://idia.ub.gov.mn цахим сайтад цахим хэлбэрээр байршуулах системийн шинэчлэлт явагдаж байна

Эх хэлээ дээдэлж, зөв бичих дүрмээ чанд баримтлан, журамласан толио байнга ашиглаж хэвшүүлэхийг уриалсан МУ-ын Ерөнхийлөгчийн уриалгыг хэрэгжүүлж журамласан толийг байгууллагын http://idia.ub.gov.mn цахим сайтад цахим хэлбэрээр байршуулах системийн шинэчлэлт явагдаж байна

Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь”-ийг батлах тухай                01 дүгээр тогтоолоор батлагдан гарсан. Энэ толь нь хэлний хэрэглээний хувьд үндсэн хууль адил заавал дагаж мөрдөх баримт хэрэглэгдэхүүний дээр мөн цахим орчинд гар утас, компьютер ашиглан хурдан шуурхай ашиглах хэрэглэх боломжтой юм.