Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах

Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл, инновацын газрын даргад санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол амаар болон бичгээр гаргаж болно. Мөн цахилгаан шуудан, утас, факсаар ирүүлж болно.
Цахим өргөдөл, гомдлыг idia.info@ulaanbaatar.mn хаягаар авч байна.
Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл, инновацын газрын удирдлагууд иргэдийг цагийн хуваарийн дагуу хүлээн авч, уулзан санал, хүсэлтийг сонсож, өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.
Та бичгээр өргөдөл, гомдол гаргахдаа өргөдөл, гомдол гаргаж буй эрх бүхий албан тушаалтны овог нэр, албан тушаалыг зөв, гаргацтай бичих, өргөдөл, гомдол гаргаж буй огноо, оршин суугаа газар болон шуудангийн хаяг, холбоо барих утасны дугаар зэргийг заавал бичнэ үү.

Үйлчилгээ захидал, харилцааны асуудал: 
Т.Мишээл /Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн/ 
Утас:94005130
Е-мэйл: Misheel.t@idia.ub.gov.mn

Иргэдийн өргөдөл, гомдол хариуцсан албан хаагч:
С.Болормаа /Эрх зүй, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн/
Утас: 88085652
Е-мэйл: Bolormaa.s@idia.ub.gov.mn