Засгийн газрын тогтоол

 1. Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /2009.05.04 Дугаар 143/
 2. “ЦАХИМ ЗАСАГ” Үндэсний хөтөлбөр /2012.04.04 Дугаар 101/
 3. Төрийн Байгууллагын Цахим Мэдээллийн Санг “Үндэсний Дата Төв” УТҮГ-т шилжүүлэн байршуулах тогтоол /2012.12.01 Дугаар 146/
 4. Төрийн үйлчилгээний цахим машины талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоол /2015.01.26 Дугаар 23/
 5. Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого /2017.02.08 Дугаар47/
 6. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам  ХАВСРАЛТ /2017.03.15 Дугаар 89/
 7. Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам /2017.04.12 Дугаар 111/
 8. Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2017.04.12 Дугаар 116/
 9. Төрийн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам /2017.06.07 Дугаар 159/
 10. Cахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай /2017.10.26/
 11. Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг ашиглах, тусгай хэрэглээний мэдээлэл, холбооны сүлжээ байгуулах, ашиглах журам /2018.01.31 Дугаар 30/
 12. 2018 оныг “ХАРИУЦЛАГЫН ЖИЛ” болгон зарлах тухай /2018.01.31 Дугаар 32/
 13. Бүсчлэлийн кодыг шинэчлэн батлах тухай /2018.04.16 Дугаар 69/
 14. Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай /2018.05.23 Дугаар 138/
 15. Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай /2018.08.22 Дугаар 258/
 16. Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /2018.08.22 Дугаар 259/
 17. Ерөнхий шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /2018.10.24 Дугаар 310/
 18. 2019 оныг “ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ” болгох тухай /2019.01.16 Дугаар 23/
 19. Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /2019.01.16 Дугаар 24/
 20. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /2019.01.23 Дугаар 33/
 21. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам /2019.01.23 Дугаар 38/
 22. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтэц, тэдгээрийн орон тооны хязгаарыг батлах тухай /2019.03.21 Дугаар 100/