Нийслэлийн Засаг даргын захирамж

 

                            Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2019 он

                             Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2018 он

                           Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2017 он

                          Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2016 он

                              Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2015 он

                               Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2014 он