Холбогдох хуулиуд

                                                                             Хууль

 

 1. Архивын тухай хууль                                                                                                                             Үзэх
 2. Хөдөлмөрийн тухай хууль                                                                                                                    Үзэх
 3. Авлигын эсрэг хууль                                                                                                                             Үзэх  
 4. Шилэн дансны тухай хууль                                                                                                                  Үзэх
 5. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль                                             Үзэх
 6. Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль                                                                                       Үзэх
 7. Байгууллагын нууцын тухай хууль                                                                                                      Үзэх
 8. Хувь хүний нууцын тухай хууль                                                                                                           Үзэх
 9. Захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт                                                                                  Үзэх
 10. Монгол хэлний тухай хууль                                                                                                                  Үзэх
 11. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль         Үзэх
 12. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль      Үзэх
 13. Төрийн аудитын тухай хууль                                                                                                                 Үзэх
 14. Төсвийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/                                                                                 Үзэх 
 15. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль                                                                                               Үзэх
 16. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль                                                                                               Үзэх
 17. Татварын тухай багц хууль: Аж ахунй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль             Үзэх
 18. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай                                                                                       Үзэх
 19. Нийгмийн даатгалын тухай хууль                                                                                                         Үзэх
 20. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль                                     Үзэх
 21. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль                                                                                        Үзэх
 22. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль                                                                               Үзэх