Холбогдох хуулиуд

                                                                             Хууль

 

  • Архивын тухай хууль                                                                                                                    Үзэх

  • Хөдөлмөрийн тухай хууль                                                                                                            Үзэх

  • Авлигын эсрэг хууль                                                                                                                     Үзэх  

  • Шилэн дансны тухай хууль                                                                                                          Үзэх

  • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль                                     Үзэх

  • Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль                                                                               Үзэх

  • Байгууллагын нууцын тухай хууль                                                                                              Үзэх

  • Хувь хүний нууцын тухай хууль                                                                                                    Үзэх

  • Захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт                                                                           Үзэх

  • Монгол хэлний тухай хууль                                                                                                           Үзэх