Маягтууд /татаж авах/

  • Төрийн албан хаагчийн анкет татах: 
  • Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг  
  • Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл  
  • Тайлангийн маягт