Байгууллагын төлөвлөгөө, тайлан

Файлын нэр Хэмжээ
Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө 372.87 KB
Нийcлэлийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх, 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 42.5 MB
Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 151.51 KB
Нийслэлийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл инновацын газрын даргын зөвлөмж 324.89 KB
Нийслэлийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 462.18 KB
Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн түншлэл дэд хөтөлбөр 298.05 KB
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 899.56 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (1) 224.02 KB
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 50.7 MB
Байгууллагын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 6.37 MB
Файлын нэр Хэмжээ
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ(2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ) 2.47 MB
МУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, МУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ (2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ) 1.52 MB
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ (2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ) 4.49 MB
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ (2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ) 7.16 MB
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ (2019 ОНЫ 03 ДУГААР УЛИРАЛ) 5.57 MB
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ (2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ) 1.47 MB
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ (2019 ОНЫ 03 ДУГААР УЛИРАЛ) 1.6 MB
ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН (2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ) 27.18 MB
Нийслэлийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын үйл ажиллагааны тайлан ( 2019 оны жилийн эцэс) 60.87 MB
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2019 оны жилийн эцсийн биелэлт 1.48 MB
Үйлдвэржилт 21-100 үндэсний хөтөлбөрийн 2019 оны жилийн эцсийн биелэлт 1.89 MB
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2019 оны жилийн эцсийн биелэлт 6.52 MB
Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн жилийн эцсийн биелэлт 6.15 MB
Үйлдвэрлэл, технологийн парк хөгжүүлэл дэд хөтөлбөрийн 2019 оны жилийн эцсийн биелэлт 3.66 MB
Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн түншлэл нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн 2019 оны жилийн эцсийн биелэлт 2.98 MB
Дээд газраас ирсэн тогтоол шийдвэрийн 2019 оны жилийн эцсийн биелэлт 5.48 MB
Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн жилийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт 2.28 MB
Ёс зүйн тайлан 199.63 KB
ШУҮИГ-Онцлох ажлын тайлан-converted 1.94 MB
Бүтээлч ажлын тайлан 1.25 MB