Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажилд манай байгууллага анхдагч болж амжилттай оролцлоо.

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажилд манай байгууллага анхдагч болж амжилттай оролцлоо.

Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг хамруулан 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газрын дэргэдэх Улаанбаатар инновацийн төвд зохион байгуулагдаж, тус газрын албан хаагчид анхдагч болж амжилттай оролцлоо.