Захирамжлалын болон бодлогын баримт бичгийн биелэлт, тайлан

Файлын нэр Хэмжээ
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ГАЗРЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ 873.79 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ 4-Р УЛИРАЛ 471.51 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ (2017 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар) 416.16 KB
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН 232.43 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ 692.67 KB
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 336.35 KB
“ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛИЙН ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН 1.12 MB
ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДСЭН ТАЙЛАН БҮТЭН ЖИЛЭЭР 412.63 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ГАЗАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ЗАХИРАМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 3.66 MB
ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БОЛОН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААРХ ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 375.06 KB
ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БОЛОН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААРХ ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 375.06 KB
2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШАЛГАН, ЗААВАРЛАСАН АЖЛЫН ХЭСГЭЭС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 208.27 KB
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЖ, ҮР ДҮНГ ТООЦОХ ДЭЭД ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ЗААЛТЫН ЖАГСААЛТ 289.55 KB
Сахилга хариуцлага, дэг журамыг сайжруулах тухай 253.2 KB
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй ажил, гүйцэтгэл 1.26 MB