Захирамжлалын болон бодлогын баримт бичгийн биелэлт, тайлан

Файлын нэр Хэмжээ
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ГАЗАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ 12САР 306.86 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ГАЗАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-Н ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТ 4 УЛИРАЛ 241.42 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ГАЗАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ 2018 ОНЫ БАЙДЛААР 383.78 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ 2018 ОНЫ БАЙДЛААР 560.77 KB
ОРОН НУТГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТҮНШЛЭЛ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 2018 ОНЫ БАЙДЛААР 305.96 KB
УЛС НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ 450.1 KB
ҮЙЛДВЭРЖИЛТ 21 100 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2018 ОНЫ БАЙДЛААР 388.99 KB
АЛБАН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 820.28 KB
ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨГӨГДСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ЖИЛЭЭР 407.54 KB
ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 2018 ОНЫ БАЙДЛААР 624.75 KB
Иргэдтэй хийсэн уулзалтын тайлан 2.64 MB
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 361.33 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР, 2018 ОНЫ 03 ДУГААР АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ 137.96 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 278.26 KB
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ГАЗРЫН ШИНЭЭР САНААЧЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ 2.64 MB
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан 4.06 MB
“ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР УДИРДАМЖ”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 301.32 KB