Захирамжлалын болон бодлогын баримт бичгийн биелэлт, тайлан