Эх хэлээ дээдэлж, зөв бичих дүрмээ чанд баримтлан, журамласан толио байнга ашиглаж хэвшүүлэхийг уриалсан МУ-ын Ерөнхийлөгчийн уриалгыг хэрэгжүүлж журамласан толийг байгууллагын http://idia.ub.gov.mn цахим сайтад цахим хэлбэрээр байршуулах системийн шинэчлэлт явагдаж байна