Танилцуулга

  • Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар /цаашид “Газар” гэх/ нь Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх, нийслэл хотод шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновац, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, хөгжүүлэх үндсэн үүрэг бүхий Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг мөн. Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар нь Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхдээ дараах 4 үндсэн чиглэлийг баримтална.

Үүнд:

  • Газар нь нийслэлийн үйлдвэрлэлийн бодлогын хөгжлийн асуудлаар санал боловсруулах, бодлогын хэрэгжилтийг хангах; үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтцийг бий болгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах; дэвшилтэт технологид суурилсан, өрсөлдөх чадвар бүхий, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; үйлдвэр, технологийн паркийг байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах,
  • Газар нь инновацыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтэц, эко системийг бий болгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах; дэвшилтэт технологид суурилсан, өрсөлдөх чадвар бүхий, нэмүү өртөг шингэсэн инновацын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх,
  • Газар нь төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтын ажиллагаа, концессыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг эдийн засгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулж, үр ашгийг дээшлүүлэх,
  • Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд шинжлэх ухаан, технологийн шийдлийг нэвтрүүлэх, шинжлэх ухаан технологийн дэд бүтэц, эко системийг хөгжүүлэх, судалгаа хөгжүүлэлтийг дэмжих, шинжлэх ухаан, технологийг олон нийтэд сурталчлан таниулах, үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Дээрх үндсэн чиглэлийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэл, инновац, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар санал боловсруулж, хэрэгжилтийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, нийслэлийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах бодлогын хүрээнд шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэл, инновацын бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн, экспортыг дэмжих, импортыг орлох, өндөр технологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, төр, хувийн хэвшил болон үйлдвэрийн салбаруудын харилцан уялдаа, хамтын ажиллагааг хангах үндсэн чиг үүргийн хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.