Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий өндөр технологид суурилсан үйлдвэрлэл, инновацийг цогцоор нь хөгжүүлнэ